Three scientists from Belgorod State University won the V.G. Shukhov Award