Evgeniya Karlovskaya meeting with the ambassadors of Belgorod State University